Declaratii de avere 2009

   
 


 

 

Despre ...

Asezare geografica

Istorie

Evolutie paleogeografica

Relieful

Tectonica

Resurse naturale

Clima

Apele

Vegetatia

Fauna

Transporturi

Institutii de invatamant

Sanatate

Religie

Administratia

Monumente istorice

Declaratii de avere 2009

Declarații de interese 2009

imagini

 


     
 

Nr. 3 – 20,01,2010
                                      DECLARATIE   DE AVERE
 
 
 
            Subsemnatul ANTON DIDINA, avand functia de referent incasator la Primaria Pastraveni, declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familia1 detin urmatoarele active si datorii.
 
I.                   BUNURI IMOBILE
1.      Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari
Adresa
Categoria *
Anul dobandirii
Suprafata
Cota parte
Valoare de impozitare
Modul de dobandire
Titularul2
Pastraveni
3
1990
1000 mp
 
 
Act vanzare cumparare
Anton Didina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier: (3) intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil 
     
2.      Cladiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari
Adresa
Categoria *
Anul dobandirii
Suprafata
Cota parte
Valoare impozabila
Modul de dobandire
Titularul2
Pastraveni
2
1990
110
 
57838
Proprietate
Anton Ioan
Pastraveni
Anexe
1990
77
 
4574
Proprietate
Anton Ioan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie   
 
II.                BUNURI MOBILE
1.      Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
 
Natura
Marca
Nr. bucati
Anul de fabricatie
Modul de dobandire
Tractor
U 550
1
1980
Act vanzare cumparare
Plug
 
1
2004
Act vanzare cumparare
Disc
 
1
2004
Act vanzare cumparare
Cositoare
 
1
2004
Act vanzare cumparare
 
 
2.      Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea, a caror valoare insumata depaseste 5.000 de Euro
Nota : se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii
Descriere sumara
Anul dobandirii
Valoare estimata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.               BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASESTE 1000 EUR FIECARE, SI BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului instrainat
Data instrainarii
Persoana catre care s-a instrainat
Forma instrainarii
Valoarea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.              ACTIVE FINANCIARE
1.      Conturi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate
Institutia care administreaza si adresa acesteia
Tipul *
Valuta
Deschis in anul
Sold/valoare la zi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare
 
2.      Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate  
Emitent titlu/societatea in care persoana este actionar sau asociat/beneficiar de imprumut
Tipul *
Numar de titluri/cota de participare
Valoare totala la zi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) Actiuni sau parti sociale in societati comerciale (3) Imprumuturi acordate in nume personal
  
 
 3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentrul a 5.000 de Euro pe an:
      Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 
      V. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro.
 
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate
Creditor
Contractat in anul
Scadent la
Valoare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.              Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare individuala depaseste 300 Euro*
 
CINE A REALIZAT VENITUL
SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA
SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT
VENIT ANUAL INCASAT
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
* Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale din partea rudelor de gradul I si II.
 
VII.           Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate
CINE A REALIZAT VENITUL
SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA
SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT
VENIT ANUAL INCASAT
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
Anton Didina
Referent
13183
….
Primaria Pastraveni
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
2. Venituri din activitati independente
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie, etc.
 
 
 
….
 
 
 
4. Venituri din investitii
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
5. Venituri din pensii
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
6. Venituri din activitati agricole
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
7. Venituri din premii si jocuri de noroc
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
8. Venituri din alte surse
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
Data completarii:                                                                 Semnatura: 
20,01,2010
1 Prin familie se intelege sotul/sotia si copii aflati in intretinerea acestora.
2 La “titular”, se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
            Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.


Nr. 15 – 05.02.2010
                                      DECLARATIE   DE AVERE
 
 
 
            Subsemnatul BORDA LEON, avand functia de consilier la Consiliul local al comunei Pastraveni., declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familia1 detin urmatoarele active si datorii.
 
I.                   BUNURI IMOBILE
1.      Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari
Adresa
Categoria *
Anul dobandirii
Suprafata
Cota parte
Valoare de impozitare
Modul de dobandire
Titularul2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier: (3) intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil 
     
2.      Cladiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari
Adresa
Categoria *
Anul dobandirii
Suprafata
Cota parte
Valoare impozabila
Modul de dobandire
Titularul2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie   
 
II.                BUNURI MOBILE
1.      Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
 
Natura
Marca
Nr. bucati
Anul de fabricatie
Modul de dobandire
Autoturism
Dacia Logan
1
2005
cumparare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.      Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea, a caror valoare insumata depaseste 5.000 de Euro
Nota : se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii
Descriere sumara
Anul dobandirii
Valoare estimata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.               BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASESTE 1000 EUR FIECARE, SI BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului instrainat
Data instrainarii
Persoana catre care s-a instrainat
Forma instrainarii
Valoarea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.              ACTIVE FINANCIARE
1.      Conturi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate
Institutia care administreaza si adresa acesteia
Tipul *
Valuta
Deschis in anul
Sold/valoare la zi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare
 
2.      Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate  
Emitent titlu/societatea in care persoana este actionar sau asociat/beneficiar de imprumut
Tipul *
Numar de titluri/cota de participare
Valoare totala la zi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) Actiuni sau parti sociale in societati comerciale (3) Imprumuturi acordate in nume personal
  
 
 3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentrul a 5.000 de Euro pe an:
      Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 
      V. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro.
 
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate
Creditor
Contractat in anul
Scadent la
Valoare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.              Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare individuala depaseste 300 Euro*
 
CINE A REALIZAT VENITUL
SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA
SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT
VENIT ANUAL INCASAT
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
* Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale din partea rudelor de gradul I si II.
 
VII.           Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate
CINE A REALIZAT VENITUL
SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA
SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT
VENIT ANUAL INCASAT
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
 
 
 
….
Salariat C.P.R.P.H Pastraveni
Salariat ped. De rec. La CRRPH Pastraveni
20418 lei
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
2. Venituri din activitati independente
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie, etc.
 
 
 
….
 
 
 
4. Venituri din investitii
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
5. Venituri din pensii
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
6. Venituri din activitati agricole
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
7. Venituri din premii si jocuri de noroc
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
8. Venituri din alte surse
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
Alocatie de stat
 
504 lei
Data completarii:                                                                 Semnatura: 
05,02,2010
1 Prin familie se intelege sotul/sotia si copii aflati in intretinerea acestora.
2 La “titular”, se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
            Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.


Nr. 7 – 20.01.2010
                                      DECLARATIE   DE AVERE
 
 
 
            Subsemnatul BRINZEI LIDIA, avand functia de secretar comunala Primaria Pastraveni, declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familia1 detin urmatoarele active si datorii.
 
I.                   BUNURI IMOBILE
1.      Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari
Adresa
Categoria *
Anul dobandirii
Suprafata
Cota parte
Valoare de impozitare
Modul de dobandire
Titularul2
Pastraveni
3
1999
993
½
 
Contract vanzare-cumparare
Brinzei Petru
Brinzei Lidia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier: (3) intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil 
     
2.      Cladiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari
Adresa
Categoria *
Anul dobandirii
Suprafata
Cota parte
Valoare impozabila
Modul de dobandire
Titularul2
Pastraveni
2
1999/2003
112
½
58889
Contract vanzare-cumparare
Brinzei Petru
Brinzei Lidia
Pastraveni
Anexe gosp.
1999
72
½
4276
Contract vanzare-cumparare
Brinzei Petru
Brinzei Lidia
Pastraveni
Grajd
1995
24
½
3247
Autorizatie constructie
Brinzei Petru
Brinzei Lidia
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie   
 
II.                BUNURI MOBILE
1.      Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
 
Natura
Marca
Nr. bucati
Anul de fabricatie
Modul de dobandire
Autoturism
Dacia 1310 Lx
1
1993
Contract vanzare-cumparare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.      Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea, a caror valoare insumata depaseste 5.000 de Euro
Nota : se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii
Descriere sumara
Anul dobandirii
Valoare estimata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.               BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASESTE 1000 EUR FIECARE, SI BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului instrainat
Data instrainarii
Persoana catre care s-a instrainat
Forma instrainarii
Valoarea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.              ACTIVE FINANCIARE
1.      Conturi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate
Institutia care administreaza si adresa acesteia
Tipul *
Valuta
Deschis in anul
Sold/valoare la zi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare
 
2.      Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate  
Emitent titlu/societatea in care persoana este actionar sau asociat/beneficiar de imprumut
Tipul *
Numar de titluri/cota de participare
Valoare totala la zi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) Actiuni sau parti sociale in societati comerciale (3) Imprumuturi acordate in nume personal
  
 
 3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentrul a 5.000 de Euro pe an:
      Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 
      V. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro.
 
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate
Creditor
Contractat in anul
Scadent la
Valoare
CEC Bank SA Sucursala Piatra Neamt
2005
15,08,2010
6000
CEC Bank SA Sucursala Piatra Neamt
2006
21,11,2011
7500
Piraeus Bank Piatra Neamt
2007
26,06,2012
24588,90
BCR Tirgu Neamt
2009
16,10,2014
25000
 
VI.              Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare individuala depaseste 300 Euro*
 
CINE A REALIZAT VENITUL
SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA
SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT
VENIT ANUAL INCASAT
1.1. Titular
 
 
 
Brinzei Lidia
Primaria Pastraveni
Tichete cadou
4080
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
* Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale din partea rudelor de gradul I si II.
 
VII.           Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate
CINE A REALIZAT VENITUL
SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA
SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT
VENIT ANUAL INCASAT
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
 
 
 
Brinzei Lidia
Primaria Pastraveni
Secretar comuna
24098
1.2. Sot/sotie
 
 
 
Brinzei Petru
CRRPH Pastraveni
Pedagog recuperare
19392
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
2. Venituri din activitati independente
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie, etc.
 
 
 
….
 
 
 
4. Venituri din investitii
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
5. Venituri din pensii
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
6. Venituri din activitati agricole
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
7. Venituri din premii si jocuri de noroc
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
8. Venituri din alte surse
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
Data completarii:                                                                 Semnatura: 
20.01.2010
1 Prin familie se intelege sotul/sotia si copii aflati in intretinerea acestora.
2 La “titular”, se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
            Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Nr.  2 – 20,01,2010
                                      DECLARATIE   DE AVERE
 
 
 
            Subsemnatul CHIRILA CONSTANTIN, avand functia de viceprimar la Primaria Pastraveni, declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familia1 detin urmatoarele active si datorii.
 
I.                   BUNURI IMOBILE
1.      Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari
Adresa
Categoria *
Anul dobandirii
Suprafata
Cota parte
Valoare de impozitare
Modul de dobandire
Titularul2
Pastraveni
1
1997
309 ha
 
 
 donatie
Chirila C.
Pastraveni
3
 
250  mp
 
 
Titlu proprietate
Chirila C.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier: (3) intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil 
     
2.      Cladiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari
Adresa
Categoria *
Anul dobandirii
Suprafata
Cota parte
Valoare impozabila
Modul de dobandire
Titularul2
Pastraveni
(1)
1991
72 mp
 
28584
Act v + c
Chirila C.
Pastraveni
(4)
2004
147 mp
 
19889
Proprietate
Chirila C.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie   
 
II.                BUNURI MOBILE
1.      Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
 
Natura
Marca
Nr. bucati
Anul de fabricatie
Modul de dobandire
Autoturism
Wolkwagen
1
2009
Act v+ c
Tractor
U 650
1
1985
Act v+c
Semanatoare
SVP 29
1
2000
Act v+c
Disc
GD 3,2
1
1980
Act v+c
Plug
PP3 3-30
1
1995
Act v+c
Motopompa
Honda
1
2004
Act v+c
Instalatie irigat
Kavi
1
1978
Act v+c
 
 
2.      Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea, a caror valoare insumata depaseste 5.000 de Euro
Nota : se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii
Descriere sumara
Anul dobandirii
Valoare estimata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.               BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASESTE 1000 EUR FIECARE, SI BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului instrainat
Data instrainarii
Persoana catre care s-a instrainat
Forma instrainarii
Valoarea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.              ACTIVE FINANCIARE
1.      Conturi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate
Institutia care administreaza si adresa acesteia
Tipul *
Valuta
Deschis in anul
Sold/valoare la zi
Raiffeisen Bank Tg.Neamt
2
E
2004
6500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare
 
2.      Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate  
Emitent titlu/societatea in care persoana este actionar sau asociat/beneficiar de imprumut
Tipul *
Numar de titluri/cota de participare
Valoare totala la zi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) Actiuni sau parti sociale in societati comerciale (3) Imprumuturi acordate in nume personal
  
 
 3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentrul a 5.000 de Euro pe an:
      Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 
      V. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro.
 
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate
Creditor
Contractat in anul
Scadent la
Valoare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.              Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare individuala depaseste 300 Euro*
 
CINE A REALIZAT VENITUL
SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA
SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT
VENIT ANUAL INCASAT
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
* Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale din partea rudelor de gradul I si II.
 
VII.           Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate
CINE A REALIZAT VENITUL
SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA
SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT
VENIT ANUAL INCASAT
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
 
 
 
Chirila Constantin
Viceprimar Pastraveni
Viceprimar
21019
1.2. Sot/sotie
 
 
 
Chirila Dorina
Sc.Ingaresti Urecheni
Director scoala
39556
1.3. Copii
 
 
 
Chirila Ancuta
Liceul Pedagogic Sc.Gen. Costisa
Profesor
9200
2. Venituri din activitati independente
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
Chirila Dorina
Tractor
Prestari servicii
6000
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie, etc.
 
 
 
….
 
 
 
4. Venituri din investitii
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
5. Venituri din pensii
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
6. Venituri din activitati agricole
1.1. Titular
 
 
 
Chirila Constantin
 
Cultivare teren agricol
15000
1.2. Sot/sotie
 
 
 
Chirila Dorina
 
Cultivare teren agricoi
20000
7. Venituri din premii si jocuri de noroc
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
8. Venituri din alte surse
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
Data completarii:                                                                 Semnatura: 
20,01,2010
1 Prin familie se intelege sotul/sotia si copii aflati in intretinerea acestora.
2 La “titular”, se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
            Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Nr. 5 – 20.01.2010
                                      DECLARATIE   DE AVERE
 
 
 
            Subsemnatul CIOCOIU IOAN , avand functia de referent UATla Primaria Pastraveni  declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familia1 detin urmatoarele active si datorii.
 
I.                   BUNURI IMOBILE
1.      Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari
Adresa
Categoria *
Anul dobandirii
Suprafata
Cota parte
Valoare de impozitare
Modul de dobandire
Titularul2
Radeni
Intravilan
2009
2800
 
 
Cumparare
Ciocoiu Ioan
Pastraveni
Intravilan
2005
1100
 
 
Cumparare
Ciocoiu Petronela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier: (3) intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil 
     
2.      Cladiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari
Adresa
Categoria *
Anul dobandirii
Suprafata
Cota parte
Valoare impozabila
Modul de dobandire
Titularul2
Radeni
2
2009
32
-
16826
Cumparare
Ciocoiu Ioan
Pastraveni
2
2005
127
-
-
Cumparare
Ciocoiu Petronela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie   
 
II.                BUNURI MOBILE
1.      Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
 
Natura
Marca
Nr. bucati
Anul de fabricatie
Modul de dobandire
Autoturism
Dacia
1
1996
Cumparare
Autoturism
Opel Vectra
1
1993
Cumparare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.      Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea, a caror valoare insumata depaseste 5.000 de Euro
Nota : se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii
Descriere sumara
Anul dobandirii
Valoare estimata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.               BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASESTE 1000 EUR FIECARE, SI BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului instrainat
Data instrainarii
Persoana catre care s-a instrainat
Forma instrainarii
Valoarea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.              ACTIVE FINANCIARE
1.      Conturi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate
Institutia care administreaza si adresa acesteia
Tipul *
Valuta
Deschis in anul
Sold/valoare la zi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare
 
2.      Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate  
Emitent titlu/societatea in care persoana este actionar sau asociat/beneficiar de imprumut
Tipul *
Numar de titluri/cota de participare
Valoare totala la zi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) Actiuni sau parti sociale in societati comerciale (3) Imprumuturi acordate in nume personal
  
 
 3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentrul a 5.000 de Euro pe an:
      Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 
      V. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro.
 
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate
Creditor
Contractat in anul
Scadent la
Valoare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.              Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare individuala depaseste 300 Euro*
 
CINE A REALIZAT VENITUL
SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA
SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT
VENIT ANUAL INCASAT
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
* Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale din partea rudelor de gradul I si II.
 
VII.           Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate
CINE A REALIZAT VENITUL
SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA
SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT
VENIT ANUAL INCASAT
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
 
 
 
Ciocoiu Ioan
Primaria Pastraveni
Referent UAT
14590
1.2. Sot/sotie
 
 
 
Ciocoiu Petronela
Scoala Pastraveni
Educatoare
12552
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
2. Venituri din activitati independente
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie, etc.
 
 
 
….
 
 
 
4. Venituri din investitii
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
5. Venituri din pensii
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
6. Venituri din activitati agricole
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
7. Venituri din premii si jocuri de noroc
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
8. Venituri din alte surse
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
Data completarii:                                                                 Semnatura: 
20,01,2010
1 Prin familie se intelege sotul/sotia si copii aflati in intretinerea acestora.
2 La “titular”, se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
            Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Nr. 13 – 01.02.2010
                                      DECLARATIE   DE AVERE
 
 
 
            Subsemnatul CIOCOIU VICTOR   , avand functia de consilier la Consiliul local Pastraveni declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familia1 detin urmatoarele active si datorii.
 
I.                   BUNURI IMOBILE
1.      Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari
Adresa
Categoria *
Anul dobandirii
Suprafata
Cota parte
Valoare de impozitare
Modul de dobandire
Titularul2
Agapia
Intravilan    
2008
6000
½
8000
v-c
Ciocoiu Victor
Pastraveni
Intravilan
1990
1000
½
 
v-c
Ciocoiu M.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier: (3) intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil 
     
2.      Cladiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari
Adresa
Categoria *
Anul dobandirii
Suprafata
Cota parte
Valoare impozabila
Modul de dobandire
Titularul2
Casa locuit
Pastraveni
1990
110
½
18084
Constructie
Ciocoiu Victor + Ciocoiu M.
Apartament
Tg.Neamt
2008
58 mp
½
35700
v-c
Ciocoiu Victor + Ciocoiu M.
Anexe
Pastraveni
1990
128 mp
½
17318
Constructie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie   
 
II.                BUNURI MOBILE
1.      Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
 
Natura
Marca
Nr. bucati
Anul de fabricatie
Modul de dobandire
Rulota
Bergev
1
1987
V c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.      Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea, a caror valoare insumata depaseste 5.000 de Euro
Nota : se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii
Descriere sumara
Anul dobandirii
Valoare estimata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.               BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASESTE 1000 EUR FIECARE, SI BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului instrainat
Data instrainarii
Persoana catre care s-a instrainat
Forma instrainarii
Valoarea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.              ACTIVE FINANCIARE
1.      Conturi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate
Institutia care administreaza si adresa acesteia
Tipul *
Valuta
Deschis in anul
Sold/valoare la zi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare
 
2.      Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate  
Emitent titlu/societatea in care persoana este actionar sau asociat/beneficiar de imprumut
Tipul *
Numar de titluri/cota de participare
Valoare totala la zi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) Actiuni sau parti sociale in societati comerciale (3) Imprumuturi acordate in nume personal
  
 
 3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentrul a 5.000 de Euro pe an:
      Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 
      V. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro.
 
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate
Creditor
Contractat in anul
Scadent la
Valoare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.              Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare individuala depaseste 300 Euro*
 
CINE A REALIZAT VENITUL
SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA
SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT
VENIT ANUAL INCASAT
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
* Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale din partea rudelor de gradul I si II.
 
VII.           Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate
CINE A REALIZAT VENITUL
SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA
SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT
VENIT ANUAL INCASAT
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
 
 
 
….
Indemnizatie consilier
Salar adm. Firma
Primaria Pastraveni
Sc. Super Activ srl
2248 ron
9648 ron
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
2. Venituri din activitati independente
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie, etc.
 
 
 
….
 
 
 
4. Venituri din investitii
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
5. Venituri din pensii
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
6. Venituri din activitati agricole
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
7. Venituri din premii si jocuri de noroc
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
8. Venituri din alte surse
1.1. Titular
 
 
 
….
 
 
 
1.2. Sot/sotie
 
 
 
….
 
 
 
1.3. Copii
 
 
 
….
 
 
 
Data completarii:                                                                 Semnatura: 
31,01,2010
1 Prin familie se intelege sotul/sotia si copii aflati in intretinerea acestora.
2 La “titular”, se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
            Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Nr. 12 – 01.02.2010

                                      DECLARATIE   DE  AVERE

 

 

 

            Subsemnatul COPCEA CONSTANTIN, avand functia de consilier la Consiliul local Pastraveni, declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familia1 detin urmatoarele active si datorii.

 

I.                   BUNURI IMOBILE

1.      Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari

Adresa

Categoria *

Anul dobandirii

Suprafata

Cota parte

Valoare de impozitare

Modul de dobandire

Titularul2

Pastraveni

3

1996

990 mp

½

 

Titlu proprietate

Copcea Constantin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier: (3) intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil 

     

2.      Cladiri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari

Adresa

Categoria *

Anul dobandirii

Suprafata

Cota parte

Valoare  impozabila

Modul de dobandire

Titularul2

Pastraveni

Casa locuit

1982

121 mp

½

63621

Vanzare cumparare

Copcea Constantin

Pastraveni

Anexe

1982

169 mp

½

21650

constructii

Copcea E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie   

 

II.                BUNURI MOBILE

1.      Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

 

Natura

Marca

Nr.  bucati

Anul de fabricatie

Modul de dobandire

Tractor

U 650

1

1985

cumparat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea, a caror valoare insumata depaseste 5.000 de Euro

Nota : se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii

Descriere sumara

Anul dobandirii

Valoare estimata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.               BUNURI  MOBILE,  A  CAROR  VALOARE  DEPASESTE  1000  EUR  FIECARE, SI  BUNURI  IMOBILE  INSTRAINATE  IN  ULTIMELE  12  LUNI

Natura bunului instrainat

Data instrainarii

Persoana catre care s-a instrainat

Forma instrainarii

Valoarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.              ACTIVE FINANCIARE

1.      Conturi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate

Institutia care administreaza si adresa acesteia

Tipul *

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare

 

2.      Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro

Nota: se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate  

Emitent titlu/societatea in care persoana este actionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul *

Numar de titluri/cota de participare

Valoare totala la zi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) Actiuni sau parti sociale in  societati comerciale (3) Imprumuturi acordate in nume personal

  

 

  3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentrul a 5.000 de Euro pe an:

      Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

      V. DATORII

Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro.

 

Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate

Creditor

Contractat  in anul

Scadent la

Valoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.              Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare individuala depaseste 300 Euro*

 

CINE A REALIZAT  VENITUL

SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA

SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT

VENIT ANUAL INCASAT

1.1. Titular

 

 

 

….

 

 

 

1.2. Sot/sotie

 

 

 

….

 

 

 

1.3. Copii

 

 

 

….

 

 

 

* Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale din partea rudelor de gradul I si II.

 

VII.           Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat  (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate

CINE A REALIZAT  VENITUL

SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA

SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT

VENIT ANUAL INCASAT

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

 

 

 

….

 

 

 

1.2. Sot/sotie

 

 

 

….

 

 

 

1.3. Copii

 

 

 

….

 

 

 

2. Venituri din activitati independente

1.1. Titular