Declarații de interese 2009

   
 


 

 

Despre ...

Asezare geografica

Istorie

Evolutie paleogeografica

Relieful

Tectonica

Resurse naturale

Clima

Apele

Vegetatia

Fauna

Transporturi

Institutii de invatamant

Sanatate

Religie

Administratia

Monumente istorice

Declaratii de avere 2009

Declarații de interese 2009

imagini

 


     
 

NR. 3 / 20.01.2010

DECLARATIE DE INTERESE

          

 Subsemnatul (a) ANTON DIDINA, avand functia de REFERENT la PRIMARIA PASTRAVENI, declar pe propria raspundere:

 

 

         1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/ societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si  membru in asociatii, fundatii sau alte  organizatii neguvernamentale:

UNITATEA

DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA DETINUTA

Nr. de parti sociale sau de actiuni

Valoarea totala a partilor sociale

si/sau a actiunilor

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/ societatilor nationale, institutiilor de credit, grupuri de interes economic,  asociatiilor sau  fundatiilor sau al altor organizatii neguvernamentale:

UNITATEA

DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA DETINUTA

 Valoarea beneficiilor

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale

3.1.

 

 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite si neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic

4.1.

 

 

 

          Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale,  pentru inexactitatea

sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

 

Data completarii :     20.01.2010                                                                          Semnatura :

 

                                      ............................................................

 


 

Nr.  15 / 05.02.2010

 

DECLARATIE

privind interesele personale ale alesului local

 

            Subsemnatul  BORDA LEON  avand calitatea/functia de   consilier local la  Consiliu local al Com. Pastraveni NT declar pe propria raspundere, in conformitate cu prevederile art. 74 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, urmatoarele interese personale pe care le am:

 

 1. Functii detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor: _______________________________________________________
 2. Venituri obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective ___________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta depaseste 5 % din capitalul societatii ______________________________________________________________________________

4.      Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta nu depaseste 5 % din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 10.000 lei (RON) ( 100.000.000 lei vechi) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Asociatiile si fundatiile al caror membru sunt: _________________________________________________________________________________________________________
 1. Bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune : un autoturism Dacia Logan – proprietate personala  ________________________________________________
 2. Functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Bunurile imobile detinute in proprietate de catre sot/sotie si copii minori : _______________________________________________________________________________________
 1. Lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din a carei autoritate a administratiei publice locale fac parte : ___________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii nori autoritati : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Orice alte interese, stabilite prin hotarare de consiliu local (in cazul primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali) sau prin hotarare a consiliului judetean (in cazul presedintelui si vicepresedintelui acestuia si al consilierilor judeteni): ____________________________________________________________________________________________________

                             Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                                                                                        Data,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Semnatura,

           05.02.2010                                                                                                                                                

 


Nr. 7 / 20.01.2010

DECLARATIE DE INTERESE

 


Subsemnatul (a) BRINZEI LIDIA, avand functia de SECRETAR COMUNA,

la  PRIMARIA PASTRAVENI, declar pe propria raspundere:

 

 

         1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/ societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si  membru in asociatii, fundatii sau alte  organizatii neguvernamentale:

UNITATEA

DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA DETINUTA

Nr. de parti sociale sau de actiuni

Valoarea totala a partilor sociale

si/sau a actiunilor

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/ societatilor nationale, institutiilor de credit, grupuri de interes economic,  asociatiilor sau  fundatiilor sau al altor organizatii neguvernamentale:

UNITATEA

DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA DETINUTA

 Valoarea beneficiilor

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale

3.1. Corpul expertilor contabilisi contabili autorizati din romania jud. Neamt – contabil autorizat inactiv

Federatia secretarilor unitatilor administrative din Romania

 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite si neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic

4.1.

 

 

 

          Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale,  pentru inexactitatea

sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

 

Data completarii :            20.01.2010                                                                   Semnatura :

 

                                 Nr. 2 / 20.01.2010

 

DECLARATIE

privind interesele personale ale alesului local

 

            Subsemnatul CHIRILA CONSTANTIN  avand calitatea/functia de  viceprimar la Primaria Pastraveni  declar pe propria raspundere, in conformitate cu prevederile art. 74 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, urmatoarele interese personale pe care le am:

 

 1. Functii detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor: _______________________________________________________
 2. Venituri obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta depaseste 5 % din capitalul societatii _______________________________________________________________

4.      Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta nu depaseste 5 % din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 10.000 lei (RON) ( 100.000.000 lei vechi) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Asociatiile si fundatiile al caror membru sunt: __________________________________________________________________________________________________________
 1. Bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune : 3,09 ha teren agricol extravilan 250 mp intravilan 1 apartamebnt 72 mp anexe gospodaresti 147 mp 770 mp teren concesionat de la CL Pastraveni  ________________________________________________
 2. Functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie : ________________________________________________________________________
 1. Bunurile imobile detinute in proprietate de catre sot/sotie si copii minori : ________________________________________________________________________________________
 1. Lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din a carei autoritate a administratiei publice locale fac parte :  :  3,09 teren arabil extravilan 250 mp teren intravilan 1 apartament 1 anexa gospod.______________________________________________________________________
 2. Cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii nori autoritati : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Orice alte interese, stabilite prin hotarare de consiliu local (in cazul primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali) sau prin hotarare a consiliului judetean (in cazul presedintelui si vicepresedintelui acestuia si al consilierilor judeteni): ___________________________________________________________________________________________________

                             Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                                                                                        Data,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Semnatura,

           20 – 01 - 2010                                                                                                                                        


 


Nr. 5 / 20.01.2010

DECLARATIE DE INTERESE

            

Subsemnatul (a) CIOCOIU IOAN , avand functia de REFERENT UAT,

la PRIMARIA PASTRAVENI, declar pe propria raspundere:

 

 

         1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/ societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si  membru in asociatii, fundatii sau alte  organizatii neguvernamentale:

UNITATEA

DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA DETINUTA

Nr. de parti sociale sau de actiuni

Valoarea totala a partilor sociale

si/sau a actiunilor

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/ societatilor nationale, institutiilor de credit, grupuri de interes economic,  asociatiilor sau  fundatiilor sau al altor organizatii neguvernamentale:

UNITATEA

DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA DETINUTA

 Valoarea beneficiilor

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale

3.1.

 

 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite si neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic

4.1.

 

 

 

          Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale,  pentru inexactitatea

sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

 

Data completarii :     20.01.2010                                                                          Semnatura :

 

                                     

Nr.  13 / 01.02.2010

 

DECLARATIE

privind interesele personale ale alesului local

 

            Subsemnatul CIOCOIU VICTOR  avand calitatea/functia de  consilier local la Consiliu local Pastraveni declar pe propria raspundere, in conformitate cu prevederile art. 74 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, urmatoarele interese personale pe care le am:

 

 1. Functii detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor:  administrator_ SC Super Activ srl  _________________________
 2. Venituri obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective  salariu + indemnizatie consilier  ______________________________________
 3. Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta depaseste 5 % din capitalul societatii ______ Nu________________________________________________________

4.      Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta nu depaseste 5 % din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 10.000 lei (RON) ( 100.000.000 lei vechi) _________________ Nu______________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Asociatiile si fundatiile al caror membru sunt: _________Nu____________________________________________________________________________________
 1. Bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune :  casa locuit , anexe 1000 mp teren Pastraveni , 6000 mp AGAPIA TG.NEAMT apartament ______________________________
 2. Functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie : ___ Nu_____________________________________________
 1. Bunurile imobile detinute in proprietate de catre sot/sotie si copii minori : _____Nu_______________________________________________________________________
 1. Lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din a carei autoritate a administratiei publice locale fac parte :  Agapia – teren 6000 mp Tg.NT apartament

_______________________________________________________________________________

 1. Cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii nori autoritati : ______________________________________________________Nu ____________________________________
 1. Orice alte interese, stabilite prin hotarare de consiliu local (in cazul primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali) sau prin hotarare a consiliului judetean (in cazul presedintelui si vicepresedintelui acestuia si al consilierilor judeteni): ___________________________Nu____________________________________________________________________

                             Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                                                                                        Data,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Semnatura,

          31.01.2010                                                                                          


Nr.  12  / 01.02.02010

 

DECLARATIE

privind interesele personale ale alesului local

 

            Subsemnatul  COPCEA CONSTANTIN  avand calitatea/functia de consilier la consiliu local Pastraveni  declar pe propria raspundere, in conformitate cu prevederile art. 74 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, urmatoarele interese personale pe care le am:

 

 1. Functii detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor: consilier local ___________________________________________
 2. Venituri obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective 2354 indemnizatie consilier ____________________________________________
 3. Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta depaseste 5 % din capitalul societatii _______________________________________________________________

4.      Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta nu depaseste 5 % din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 10.000 lei (RON) ( 100.000.000 lei vechi) __________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Asociatiile si fundatiile al caror membru sunt: ___________________________________________________________________________________
 1. Bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune :  casa de locuit si anexe gospodaresti in suprafata de 290 mp si 990 mp intravilan ____________________________
 2. Functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie : ____________________________________________________

______________________________________________________________

 1. Bunurile imobile detinute in proprietate de catre sot/sotie si copii minori : casa de locuit si anexe gospodaresti in suprafata de 290 mp si 990 mp intravilan ___________________________________________________________________________
 2. Lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din a carei autoritate a administratiei publice locale fac parte :  casa de locuit si anexe gospodaresti in suprafata de 290 mp si 990 mp intravilan ____________________________________________________
 3. Cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii nori autoritati : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Orice alte interese, stabilite prin hotarare de consiliu local (in cazul primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali) sau prin hotarare a consiliului judetean (in cazul presedintelui si vicepresedintelui acestuia si al consilierilor judeteni): _____________________________________________________________________________________________

                             Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                                                                                        Data,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Semnatura,

           01.02.2010                                                                                                                                                                          


Nr. 4 / 20.01.2010

DECLARATIE DE INTERESE

 

             

Subsemnatul (a) DUMITRU ARTEMISIA, avand functia de REFERENT,

la PRIMARIA PASTRAVENI, declar pe propria raspundere:

 

 

         1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/ societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si  membru in asociatii, fundatii sau alte  organizatii neguvernamentale:

UNITATEA

DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA DETINUTA

Nr. de parti sociale sau de actiuni

Valoarea totala a partilor sociale

si/sau a actiunilor

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/ societatilor nationale, institutiilor de credit, grupuri de interes economic,  asociatiilor sau  fundatiilor sau al altor organizatii neguvernamentale:

UNITATEA

DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA DETINUTA

 Valoarea beneficiilor

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale

3.1.

 

 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite si neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic

4.1.

 

 

 

          Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale,  pentru inexactitatea

sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

 

Data completarii :    20.01.2010                                                                 Semnatura :


                                 


Nr. 10 / 01.02.2010

DECLARATIE DE INTERESE

           

Subsemnatul (a) DUMITRU IOAN, avand functia de REFERENT,

la PRIMARIA PASTRAVENI , declar pe propria raspundere:

 

 

         1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/ societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si  membru in asociatii, fundatii sau alte  organizatii neguvernamentale:

UNITATEA

DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA DETINUTA

Nr. de parti sociale sau de actiuni

Valoarea totala a partilor sociale

si/sau a actiunilor

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/ societatilor nationale, institutiilor de credit, grupuri de interes economic,  asociatiilor sau  fundatiilor sau al altor organizatii neguvernamentale:

UNITATEA

DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA DETINUTA

 Valoarea beneficiilor

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale

3.1.

 

 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite si neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic

4.1.

 

 

 

          Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale,  pentru inexactitatea

sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

 

Data completarii :                 01.02.2010                                                              Semnatura :


Nr. 14 /01.02.2010

 

DECLARATIE

privind interesele personale ale alesului local

 

            Subsemnatul GHERASIM DUMITRU  avand calitatea/functia de  consilier la  consiliu local Pastraveni declar pe propria raspundere, in conformitate cu prevederile art. 74 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, urmatoarele interese personale pe care le am:

 

 1. Functii detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor:  nu __________________________________________
 2. Venituri obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective nu___________________________________________________________
 3. Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta depaseste 5 % din capitalul societatii nu __________________________________________________________________

4.      Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta nu depaseste 5 % din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 10.000 lei (RON) ( 100.000.000 lei vechi) nu ______

 

 1. Asociatiile si fundatiile al caror membru sunt: nu _________________________________
 2. Bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune : _nu ____________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie : nu_____________________________________________________
 2. Bunurile imobile detinute in proprietate de catre sot/sotie si copii minori : nu ___________________________________________________________________________
 3. Lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din a carei autoritate a administratiei publice locale fac parte : nu ___________________________________
 4. Cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii nori autoritati : nu______________________________
 5. Orice alte interese, stabilite prin hotarare de consiliu local (in cazul primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali) sau prin hotarare a consiliului judetean (in cazul presedintelui si vicepresedintelui acestuia si al consilierilor judeteni): nu ___________________

                             Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                                                                                        Data,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Semnatura,

            28.01.2010                                


Nr. 16 / 09.02.2010

DECLARATIE DE INTERESE

             

Subsemnatul (a) GHERASIM ELENA, avand functia de CONSILIER,

la PRIMARIA PASTRAVENI, declar pe propria raspundere:

 

 

         1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/ societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si  membru in asociatii, fundatii sau alte  organizatii neguvernamentale:

UNITATEA

DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA DETINUTA

Nr. de parti sociale sau de actiuni

Valoarea totala a partilor sociale

si/sau a actiunilor

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/ societatilor nationale, institutiilor de credit, grupuri de interes economic,  asociatiilor sau  fundatiilor sau al altor organizatii neguvernamentale:

UNITATEA

DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA DETINUTA

 Valoarea beneficiilor

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale

3.1.

 

 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite si neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic

4.1.

 

 

 

          Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale,  pentru inexactitatea

sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

 

Data completarii :              09.02.2010                                                                Semnatura :


 


Nr. 9 / 28.01.2010

DECLARATIE DE INTERESE

           

 

Subsemnatul (a) MAGAN MIHAI, avand functia de SEF BIROU,

la POLITIA COMUNITARA PASTRAVENI, declar pe propria raspundere:

 

 

         1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/ societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si  membru in asociatii, fundatii sau alte  organizatii neguvernamentale:

UNITATEA

DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA DETINUTA

Nr. de parti sociale sau de actiuni

Valoarea totala a partilor sociale

si/sau a actiunilor

1.1. S.C. AGROMEC Pastraveni

Ing. Sef

147200

14720

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/ societatilor nationale, institutiilor de credit, grupuri de interes economic,  asociatiilor sau  fundatiilor sau al altor organizatii neguvernamentale:

UNITATEA

DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA DETINUTA

 Valoarea beneficiilor

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale

3.1.

 

 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite si neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic

4.1.

 

 

 

          Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale,  pentru inexactitatea

sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

 

Data completarii :             28.01.2010                                                                 Semnatura :

 

Nr. 19 / 15.02.2010

 

DECLARATIE

privind interesele personale ale alesului local

 

            Subsemnatul NASTASA LAZAR  avand calitatea/functia de  consilier local la consiliul local Pastraven declar pe propria raspundere, in conformitate cu prevederile art. 74 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, urmatoarele interese personale pe care le am:

 

 1. Functii detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor:  nu este cazul ___­­­­­­_________________________________________
 2. Venituri obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective  nu este cazul ___________________________________________________
 3. Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta depaseste 5 % din capitalul societatii  nu este cazul _______________________________________________________

4.      Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta nu depaseste 5 % din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 10.000 lei (RON) ( 100.000.000 lei vechi)  nu este cazul __________________________________________________________________________

 

 1. Asociatiile si fundatiile al caror membru sunt:  nu este cazul ______________________________________________________________________________________
 1. Bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune : terenuri in suprafata de 61477 mp, 2 case locuit, 2 cabinete medicale in …., 1 locuinta de serviciu si terenul aferent de aprox. 1200 mp …._________________________
 2. Functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie : _______________________________________________________
 1. Bunurile imobile detinute in proprietate de catre sot/sotie si copii minori :  1 cabinet medical – in proprietate, 1 autoturism in leasing  ___________________________________
 2. Lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din a carei autoritate a administratiei publice locale fac parte :  terenuri in suprafata de 61477 mp, 1 casa locuit, 2 cabinete medicale _________________________________________________________________________
 1. Cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii nori autoritati :  nu este cazul____________________________________________________________
 1. Orice alte interese, stabilite prin hotarare de consiliu local (in cazul primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali) sau prin hotarare a consiliului judetean (in cazul presedintelui si vicepresedintelui acestuia si al consilierilor judeteni): nu este cazul ______________

                             Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                                                                                        Data,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Semnatura,

       


Nr.  1 /07.01.2010

 

DECLARATIE

privind interesele personale ale alesului local

 

            Subsemnatul ONISEI IOAN  avand calitatea/functia de  primar la Primaria Pastraveni declar pe propria raspundere, in conformitate cu prevederile art. 74 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, urmatoarele interese personale pe care le am:

 

 1. Functii detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor: _______________________________________________________
 2. Venituri obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective ___________________________________________________________
 1. Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta depaseste 5 % din capitalul societatii _______________________________________________________________

4.      Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta nu depaseste 5 % din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 10.000 lei (RON) ( 100.000.000 lei vechi) ______________________________________________________________________________

 

 1. Asociatiile si fundatiile al caror membru sunt: _____________________________________________________________________________________
 1. Bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune : casa locuit 25408 lei anexe gospod 520 lei teren 1000 mp 45 lei apartament 28 mp 24825 lei

_______________________________________________________________________

 1. Functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie : ______________________________________________________
 1. Bunurile imobile detinute in proprietate de catre sot/sotie si copii minori :  casa locuit 25408 lei anexe gospod 520 lei teren 1000 mp 45 lei apartament 28 mp 24825 lei__________________________________________________________________________
 2. Lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din a carei autoritate a administratiei publice locale fac parte : casa locuit  25408 lei anexe gosp 520 lei 1000 mp teren 45 lei ­­­­­­­­­­­­ _________________________________________________________________
 3. Cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii nori autoritati : _____________________________
 1. Orice alte interese, stabilite prin hotarare de consiliu local (in cazul primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali) sau prin hotarare a consiliului judetean (in cazul presedintelui si vicepresedintelui acestuia si al consilierilor judeteni): _______________________________________________________________________________________________

                             Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                                                                                        Data,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Semnatura,

            7 – 01 - 2010                                                                                                                                                               


Nr. 18 / 10.02.2010

 

DECLARATIE

privind interesele personale ale alesului local

 

            Subsemnatul PADURARU LEONARD  avand calitatea/functia de  consilier la Consiliu local Pastraveni declar pe propria raspundere, in conformitate cu prevederile art. 74 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, urmatoarele interese personale pe care le am:

 

 1. Functii detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor: _______________________________________________________
 2. Venituri obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective __________________________________________________________
 1. Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta depaseste 5 % din capitalul societatii ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4.      Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta nu depaseste 5 % din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 10.000 lei (RON) ( 100.000.000 lei vechi) _______________________________________________________________________________________

 

 1. Asociatiile si fundatiile al caror membru sunt: ________________________________________________________________________________
 1. Bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune : ________________________________________________________________________
 2. Functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie : ______________________________________________________
 1. Bunurile imobile detinute in proprietate de catre sot/sotie si copii minori :  casa locuit 40 mp, anexe 15 mp ___________________________________________________________
 2. Lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din a carei autoritate a administratiei publice locale fac parte :  ______________________________________
 3. Cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii nori autoritati : _____________________________
 1. Orice alte interese, stabilite prin hotarare de consiliu local (in cazul primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali) sau prin hotarare a consiliului judetean (in cazul presedintelui si vicepresedintelui acestuia si al consilierilor judeteni): _______________________________________________________________________________________________

                             Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                                                                                        Data,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Semnatura,

             22.01.2010                                                                                                                                          


Nr. 11 / 01.02.2010

 

DECLARATIE

privind interesele personale ale alesului local

 

            Subsemnatul PELIN HARALAMBE  avand calitatea/functia de  consilier local la consiliu local Pastraveni  declar pe propria raspundere, in conformitate cu prevederile art. 74 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, urmatoarele interese personale pe care le am:

 

 1. Functii detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor: _______________________________________________________
 2. Venituri obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective ___________________________________________________________
 1. Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta depaseste 5 % din capitalul societatii ______________________________________________________________

4.       Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta nu depaseste 5 % din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 10.000 lei (RON) ( 100.000.000 lei vechi) ______________________________________________

 

 1. Asociatiile si fundatiile al caror membru sunt: ___________________________________________________________________________
 1. Bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune :   ____________________________________________________________________________
 2. Functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie : _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 1. Bunurile imobile detinute in proprietate de catre sot/sotie si copii minori : terenuri 860 mp, casa locuit 42 mp , anexa 80 mp ________________________________________________
 2. Lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din a carei autoritate a administratiei publice locale fac parte :  terenuri 860 mp, casa locuit 42 mp , anexa 80 mp

_______________________________________________________________________________

 1. Cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii nori autoritati : ______________________________
 1. Orice alte interese, stabilite prin hotarare de consiliu local (in cazul primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali) sau prin hotarare a consiliului judetean (in cazul presedintelui si vicepresedintelui acestuia si al consilierilor judeteni): ___________________________________________________________________________________________________

                             Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                                                                                        Data,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Semnatura,

            


Nr. 17 / 10.02.2010

 

DECLARATIE

privind interesele personale ale alesului local

 

            Subsemnatul PERTA IOAN  avand calitatea/functia de          consilier local  la C.L. Pastraveni declar pe propria raspundere, in conformitate cu prevederile art. 74 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, urmatoarele interese personale pe care le am:

 

 1. Functii detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor: profesor Scoala cu clasele I-VIII Pastraveni
 2. Venituri obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective     salariu                       

____________________________________________________________________________

 1. Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta depaseste 5 % din capitalul societatii ______________________________________________________________

4.      Participare la capitalul societatilor comerciale, daca acesta nu depaseste 5 % din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 10.000 lei (RON) ( 100.000.000 lei vechi) __________________________________________________________________________________

 

 1. Asociatiile si fundatiile al caror membru sunt: _______________________________________________________________________________
 1. Bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune :  1. teren intravilan 0.50ha2. casa de locuit 96 mp

      ____________________________________________________________________________

 1. Functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie : profesor Scoala cu clasele I-VIII Pastraveni _______________________
 2. Bunurile imobile detinute in proprietate de catre sot/sotie si copii minori : ______________________________________________________________________
 1. Lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din a carei autoritate a administratiei publice locale fac parte :  1. teren intravilan 0.50 ha 2. casa locuit 96 mp

_______________________________________________________________________________

 1. Cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii nori autoritati : ______________________________
 1. Orice alte interese, stabilite prin hotarare de consiliu local (in cazul primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali) sau prin hotarare a consiliului judetean (in cazul presedintelui si vicepresedintelui acestuia si al consilierilor judeteni): _________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                              Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                                                                                        Data,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Semnatura,

             10.02.2010                                                                                                                                                  


           

Nr. 8 / 22.01.2010

DECLARATIE DE INTERESE

            

Subsemnatul (a) RIPANU EUGENIA, avand functia de  CONSILIER,

la PRIMARIA PASTRAVENI, declar pe propria raspundere:

 

 

         1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/ societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si  membru in asociatii, fundatii sau alte  organizatii neguvernamentale:

UNITATEA

DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA DETINUTA

Nr. de parti sociale sau de actiuni

Valoarea totala a partilor sociale

si/sau a actiunilor

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/ societatilor nationale, institutiilor de credit, grupuri de interes economic,  asociatiilor sau  fundatiilor sau al altor organizatii neguvernamentale:

UNITATEA

DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA DETINUTA

 Valoarea beneficiilor

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale

3.1. Contabil autorizat nonactiv

 

 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite si neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic

4.1.

 

 

 

          Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale,  pentru inexactitatea

sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

 

Data completarii :              22.01.2010                                                                 Semnatura :

 


Nr. 6 / 20.01.02010

DECLARATIE DE INTERESE

             

Subsemnatul (a) VARTIC VASILE-MIREL, avand functia de REFERENT,

la PRIMARIA PASTRAVENI, declar pe propria raspundere:

 

 

         1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/ societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si  membru in asociatii, fundatii sau alte  organizatii neguvernamentale:

UNITATEA

DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA DETINUTA

Nr. de parti sociale sau de actiuni

Valoarea totala a partilor sociale

si/sau a actiunilor

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/ societatilor nationale, institutiilor de credit, grupuri de interes economic,  asociatiilor sau  fundatiilor sau al altor organizatii neguvernamentale:

UNITATEA

DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA DETINUTA

 Valoarea beneficiilor

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale

3.1.

 

 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite si neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic

4.1.

 

 

 

          Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale,  pentru inexactitatea

sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

 

Data completarii :         20.01.2010                                                                      Semnatura :

 
 

 

 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free